ANNONSE

Skjeling

Skjeling eller strabisme er en vanlig tilstand hvor øynene ikke peker i samme retning.

Vedvarende skjeling hos små barn kan medføre manglende synsutvikling og tap av samsynet. Hos voksne kan skjeling medføre dobbeltsyn, økt trettbarhet i øynene og hodepine.

Skjeling
Illustrasjon: Skjeling
Sist oppdatert: 4. Feb. 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Hva er skjeling?

Skjeling eller strabisme er en tilstand hvor øynene ikke peker samme vei. Mens ett av øyene er rettet fremover eller mot objektet som du ser på, er det andre øyet vinklet i en annen retning.

Skjeling som er konstant tilstede kalles for manifest skjeling. Hos enkelte kan tilstanden komme og gå, og kalles da for intermitterende skjeling. I andre tilfeller er skjelingen så diskret at den bare kan påvises dersom legen dekker over det ene øyet med en lapp, dette kalles for latent strabisme eller skjult skjeling.

Dersom skjelingen kun oppstår på det ene øyet kalles tilstanden for unilateral strabisme, mens skjeling som veksler mellom øynene kalles for alternerende strabisme.

Strabisme er aller vanligst hos små barn, men kan ramme personer i alle aldre. Skarpsynet er evnen til å se tekst, ansikter og gjenstander omkring oss klart og skarpt. Samsynet er øynene og hjernens evne til å smelte sammen synsinntrykket fra de to øynene til ett bilde) skjer i tidlig barnealder. Skjeling hos barn kan i noen tilfeller hemme normal utvikling av både skarpsynet og samsynet. Korrekt diagnose og tidlig behandling er derfor viktig for å unngå varige skader på synet.

Mer lavgradig skjeling, eller skjeling som utvikles senere i livet, kan i tillegg gi symptomer som dobbeltsyn, hodepine, tretthet i øynene og konsentrasjonsvansker.

Behandling av skjeling er avhengig av årsaken til tilstanden i tillegg til type og grad. De viktigste behandlingsmetodene er synskorreksjon med briller, trening av øyemuskulatur, trening av synet på det skjelende øyet, botox injeksjon og operasjon.

(Tjenester / behandlinger)

Hvilke symptomer er vanlige ved skjeling?

Hovedsymptomet på skjeling er en synlig feilstilling eller feilvinkling av det ene øyet. Mens det ene øyet er rettet mot det du ser på, kan det andre øyet peke innover (esotropi), utover (exotropi), oppover (hypertropi) eller nedover (hypotropi).

Når skjelingen er betydelig, det vil si at vinklingen mellom de to øynene er svært forskjellig, vil tilstanden hos små barn typisk ikke gi symptomer som hodepine eller tretthet i øynene. Dette skyldes at synsinntrykkene fra de to øynene er så ulik at hjernen ikke forsøker å smelte dem sammen. I stede vil hjernen overse eller neglisjere synsinntrykkene fra øyet som skjeler. Dersom denne tilstanden ikke korrigeres, vil synsutviklingen på det skjeldene øyet bli skadelidende og barnet vil utvikle en tilstand som kalles for amblyopi. I tillegg til at det ene øyet ikke utvikler normalt skarpsyn, vil selvsagt også samsynet bli skadelidende dersom skjelingen ikke behandles.

Ved skjeling som oppstår hos voksne er både skarpsynet og samsynet allerede utviklet, en voksen person som rammes av skjeling klarer derfor ikke undertrykke sanseinntrykkene fra det skjelende øyet og vil derfor plages av dobbeltsyn.

Dersom skjelingen er mindre uttalt og iøynefallende, slik som ved latent skjeling, kan det være vanskeligere for omverdenen å fange opp tilstanden siden øynene nesten peker i samme retning. I slike tilfeller jobber derimot både hjernen og øyemusklene som bestemmer øynenes posisjon på spreng for å sikre at øynene ser i samme retning. Dette kan medføre symptomer som hodepine, tretthet i øynene, utmattelse ved langvarig lesing og nedsatt konsentrasjon.

(Litteratur)

Når bør du oppsøke lege?

Svært mange barn skjeler litt de første ukene av livet, dette er normalt og skyldes at samsynet ikke er ferdig utviklet før etter 3-4 måneders alder. Dersom barnet fortsetter å skjele etter det er 6 måneder gammelt, er tilstanden derimot ikke normal. I så fall må barnet utredes hos øyelege.

Skjeling kan også utvikles senere i livet, såkalt ervervet skjeling. i noen tilfeller kan akutt oppstått skjeling skyldes bankenforliggende sykdom som rammer hjernen eller hjernenervene.

Du bør derfor oppsøke lege dersom:

 • barnet dittt skjeler hele tiden
 • barnet ditt er eldre enn 3-4 måneder og har skjeling som kommer og går
 • du er bekyrmet for om synet til barnet ditt er fullgodt - symptomer som kan tyde på synsvansker er dersom barnet ditt ofte snur hodet til den ene siden for å se eller lukker det ene øyet når det skal se på ting
 • dersom du selv utvikler skjeling eller dobbeltsyn senere i livet
(Tjenester / behandlinger)

Hva er årsaken til skjeling?

Hvert øye styres av seks ytre muskler som kalles for de ekstraokulære musklene. Disse styrer øyets posisjon og bevegelser. For at øyene skal se i samme retning til enhver tid, må disse musklene fungere optimalt.

Skjeling oppstår fordi det foreligger en forstyrrelse ved disse musklenes funksjon, problemet kan sitte i selve musklene eller i nervene eller hjernen som styrer dem.

Skjeling kan være medfødt eller utvikle seg senere i livet. Blant årsakene som kan medføre skjeling inkluderer:

 • Brytningsfeil. Brytningsfeil som langsynthet, nærsynthet og skjeve hornhinner kan medføre skjeling. Spesielt ser man at langsynthet øker risikoen for utvikling av denne tilstanden, ettersom langsynthet medfører at linsemuskelen må jobbe kontinuerlig for å forsøke å danne et skarpt bilde på netthinnen. Den konstante aktiviteten i linsemuskelen har ofte en tendens til å aktivere musklene som beveger øyet innover, noe som medfører innoverskjeling.
 • Arv. Skjeling er arvelig, dersom du har skjeling er det derfor økt risiko for at barna dine kan arve tilstanden.
 • Andre årsaker. Andre årsaker til skjeling inkluderer genetiske tilstander som Downs syndrom, meslinger, utviklingsforstyrrelser og cerebral parese.

Diagnose og utredning ved skjeling

Siden skarpsyn og samsyn kan bli påvirket hos barn som skjeler, gjennomføres det i Norge en systematisk undersøkelse av øynene både på helsestasjon og på skole. Slik kan man oppdage skjeling tidlig og unngå at barnet utvikler manglende samsyn (amblyopi).

Ved mistanke om skjeling vil øyelegen utføre ulike former for synstester for å avdekke om du har skjeling, og eventuelt kartlegge type og grad av skjeling og hvordan denne kan påvirke synet ditt.

I tillegg vil øyelegen foreta en grundig undersøkelse av synet ditt og øynene ellers. Dette er viktig for å avdekke eventuelle utløsende årsaker til skjelingen slik som brytningsfeil eller sjeldne tilstander som svulster.

Behandling av skjeling

Ved milde former for skjeling uten bakenforliggende årsak, slik som intermitterende skjeling som bare oppstår når du er trøtt og sliten, trenger du ofte ingen form for behandling. Spesielt gjelder dette dersom tilstanden ikke gir deg symptomer eller plager.

Skjeling hos små barn bør derimot ofte behandles, spesielt er dette viktig for å unngå at tilstanden skal gi varige men i form av nedsatt skarpsyn på øyet som skjeler eller manglende samsyn mellom de to øynene.

De viktigste behandlingene ved skjeling inkluderer:

 • Behandling av bakenforliggende årsaker (som brytningsfeil)
 • Trening av øyemuskulatur
 • Opptrening av synet på det skjelende øyet
 • Botox behandling
 • Operasjon

Behandling av brytningsfeil ved skjeling

Dersom brytningsfeil som skjeve hornhinner, langsynthet eller nærsynthet er hovedårsak eller medvirkende årsak til skjeling, er det viktig å behandle brytningsfeilen før man utfører ytterligere behandlinger. Personer som skjeler som følge av uttalt langsynthet vil ofte bli helt kvitt skjelingen dersom langsyntheten korrigeres.

Ved noen former for skjeling kan det være aktuelt med en spesiell type brille, prismebrille. Dette kan være nyttig før en eventuell operasjon.

Trening av øyemuskulatur

I enkelte tilfeller kan spesiell trening av muskulaturen som styrer øyebevegelsene redusere forekomsten og symptomene ved skjeling.

Opptrening av skarpsynet

Skjeling hos barn kan hemme utvikling av skarpsynet på det skjelende øyet og hindre utvikling av normalt samsyn mellom øynene.

En viktig del av behandlingen hos barn som skjeler er derfor å stimulere normal utvikling av skarpsynet på det skjelende øyet. Dette gjøres ved at barnet benytter en lapp på det andre øyet, enten noen timer hver dag eller noen dager i uken. Slik tvinges hjernen til å ikke undertrykke synsinntrykket fra det skjelende øyet.

Botoxbehandling ved skjeling

Botox er en nervegift som lammer eller svekker styrken i muskulaturen som den sprøytes inn i. Behandlingen kan gi en mildertidig lammelse av musklene som styrer øyet, og slik redusere skjelingen.

Siden effekten av botox ofte går over etter 3-6 måneder egner behandlingen seg ikke som en permanent løsning, men kan gi øyelegen nyttig informasjon angående hvor mye han eller hun skal korrigere ved en senere operasjon.

Operasjon

Hos barn som har vedvarende skjeling kan det ofte bli nødvendig med operasjon for å korrigere tilstanden.

Hensikten med operasjonen er å korrigere for skjelingen slik at øynene til enhver tid peker i samme retning. En vellykket operasjon vil gjøre mulighetene større for at barn med skjeling utvikler normalt samsyn. I tillegg vil behandlingen kunne bedre det kosmetiske inntrykket og gjøre det lettere å oppnå normal blikkontakt med andre mennesker.

Dersom du får dobbeltsyn når legen retter opp øynene, kan det være at du vil frarådes kirurgisk behandling.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan er langtidsutsiktene ved skjeling?

Tidlig diagnose og behandling av skjeling er spesielt viktig hos små barn, hvor synsutviklingen enda ikke er ferdig. Korrekt behandling vil sikre normalt skarpsyn på begge øyne, og øke muligheten for at også samsynet blir normalt.

Voksne som skjeler kan i noen tilfeller oppleve plagsomt dobbeltsyn og vansker med å oppnå normal blikkontakt siden andre mennesker ikke helt vet hvilke øye du ser med. I slike tilfeller er det viktig at du kontakter øyelege for utredning og eventuell behandling.

ANNONSE