KRYSTALLSYKE

Krystallsyke gir korte intense episoder med svimmelhet, gjerne i forbindelse med bevegelse av hodet.

Typisk oppstår symptomene i forbindelse med at man legger seg på siden eller reiser seg opp om morgenen. Enkelte opplever også kvalme mellom episoder med svimmelhet.

Gennomsnittsalderen på de som rammes er 60 år og 2 av 3 er kvinner.

Krystallsyke (BPPV) er en forstyrrelse i ballanseorganet i det indre øret

Anfall ved krystallsyken (BPPV eller benign paroxysmal posisjonsvertigo) kommer og går i episoder, gjerne uten noen kjent årsak. Ofte kan man ha flere episoder i løpet av en periode på en til et par uker, mens man i andre tilfeller kan ha lengre episoder uten anfall overhodet. Krystallsyken affiserer vanligvis bare ballansesystemet på den ene siden.

Symptomene ved krystallsyke er svimmelhet og kvalme

Hvilke aktiviteter eller bevegelser som utløser anfall ved krystallsyke varierer noe fra person til person. Å legge seg over på siden i sengen og å reise seg fra sengen om morgenen er vanlige utløsende årsaker, men også hodebevegelser i andre sammenhenger kan utløse anfall av krystallsyke. I tillegg til svimmelhet opplever mange kvalme i forbindelse med anfallene.

Krystallsyke skyldes trolig steiner i det indre øret som kommer på avveie i ballanseorganet

Ballanseorganet i det indre øret består av tre væskefylte kanaler som står vinkelrett på hverandre (buegangene). Når hodet beveger seg beveger væsken i buegangene seg i forhold til sansescellene som ligger i buegangene. Sanseapparatet i det indre øret registrerer bevegelsen og hjelper oss å holde ballansen. Krystallsyken antas å skyldes ørekrystaller (otolitter) i det indre øret som kommer på avveie og skaper forstyrrelser i ballanseorganet. I mange tilfeller finner man ikke årsaken til krystallsyken, men mulige årsaker til krystallsyken inkluderer

  • hodeskade
  • slitasjeforandringer i det indre øret (ballanseorganet) ved økende alder
  • skade på det indre øret som følge av sykdommer i det indre øret

Diagnosen krystallsyke kan stilles hos allmennlege eller øre nese hals spesialist

Diagnosen krystallsyke stilles på bakgrunn av sykehistorie, klinisk undersøkelse og dedikerte ballansetester. Diagnosen kan ofte stilles hos allmenlege eller fastlege, mens man i enkelte tilfeller trenger videre utredning hos Øre Nese Hals spesialist. En viktig undersøkelse for å stille diagnosen er Dix-Hallpike manøver som kan utløse og avverge krystallsyke anfall.

Behandling ved krystallsyke innebærer først og fremst forebyggende øvelser som Epleys manøver

Behandlingen ved krystallsyke innebærer først og fremst forebyggende øvelser som kan igangsettes hos fastlege. Den viktigste forebyggende bevegelsen kalles Epleys manøver, målet med denne er å få ørekrystallene til å legge seg på plass utenfor buegangene. Ved betydelige plager kan behandling hos Øre Nese Hals spesialist være nyttig. Episoder med kvalme kan i enkelte tilfeller avhjelpes med kvalmestillende medisiner.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider