ANNONSE

Psykolog Sandnes

Psykologen er spesialist med seksårig utdannelse og klinisk erfaring innen menneskers tanker, følelser og handlinger. Psykolog er autorisert helsepersonell og har taushetsplikt.

Hos psykolog kan du få hjelp ved akutte kriser eller vanskelige situasjoner i livet, dette kan være kortvarige og overfladiske plager eller mer dyptgående og alvorlige psykiske problemer.

Psykologen kan benytte en rekke ulike terapiformer og teknikker for å hjelpe deg til å komme raskere gjennom dine utfordringer.

Psykolog
Illustrasjon: Psykolog
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Psykolog»

Hva er en psykolog?

En psykolog er autorisert (godkjent) helsepersonell som har spesiell utdanning og kompetanse innen forebygging, vurdering og behandling av mentale helseplager. For å bli autorisert psykolog i Norge kreves gjennomgått seksårig profesjonsstudium som gir graden cand. psychol (candidatus psychologiae). Også tilsvarende godkjendte utdannelser i utlandet kvalifiserer til å bli autorisert psykolog i Norge.

Hva skiller psykolog fra psykiater?

Mange forveksler psykolog med psykiater. Psykiater er en lege som har spesialisert seg innen behandling av psykiske plager. Siden psykiateren har grunnutdanning som lege, har han eller hun et godt grunlag for å vurdere effekten av psykiske plager på kroppen slik som for eksempel utvikling av høyt blodtrykk, i tillegg til eventuelle bivirkninger medisiner kan ha på kroppen. Det er derfor også psykiateren som skriver ut medisiner mot psykiske plager, slik som antidepressiva og benzodiazepiner.

Psykologen er ikke utdannet lege, men har gjennomgått et seksårig profesjonsstudium (eller tilsvarende i utlandet) innen psykologi. Psykologen har derfor inngående kunnskap om både normal mental helse og psykiske sykdommer. Psykologen har gjennom utdanningen sin og videre arbeidserfaring gjerne et stort repertoar av metoder og behandlinger som kan benyttes alene eller i kombinasjon, avhengig av hvilke plager du har. Ofte samarbeider psykiater og psykologen i behandlingen.

Hva skiller psykolog fra samtaleterapeuter og psykoterapeuter?

Enkelte aktører som tilbyr samtaleterapi kaller seg for samtaleterapeuter eller psykoterapeuter. Disse begrepene er i motsetning til psykolog og psykiater derimot ikke beskyttede titler, det vil si at i utgangspunktet hvem som helst kan kalle seg for samtaleterapeut og psykoterapeut, uten krav til formell kompetanse.

I motsetning til psykoterapuet er både psykolog og psykiater autorisert helsepersonell, noe som innebærer at det stilles formelle krav til kompetanse og utøvelse av yrket.

Når bør du oppsøke psykolog?

Selv om livet sjelden er helt uten større eller mindre utfordringer, kan problemene som oppstår noen gang oppleves som så overveldende at du ikke klarer eller ønsker å jobbe deg gjennom dem alene. I slike tilfeller kan det være lurt at du oppsøker hjelp og rådgivning. Psykologen er spesialist og ekspert på alle menneskers psykologiske behov, både hva som er normalt og hva som er sykdom. Psykologen har også utdanning og erfaring til å veilede deg gjennom- og behandle dine psykiske plager. Selv om mange kan komme gjennom plagene sine uten såkalt profesjonell hjelp, er det mer sannsynlig at du blir frisk med slik hjelp, og at du kommer deg gjennom den vanskelige situasjonen raskere.

Det er likevel ikke slik at du trenger å være syk for å ha nytte av hjelp eller rådgivning hos psykolog. Psykologen kan være til hjelp dersom du opplever en vanskelig situasjon i livet eller at du trenger rådgivning fra en uforpliktende og nøytral tredjepart. Noen ønsker også å benytte psykologen til såkalt "performance enhancement" eller coaching foran viktige hendelser eller oppgaver i livet.

Sammen kan du og psykologen finne ut av hvordan du best kan komme ut av situasjonen du er i, eller løse problemene du står ovenfor. Behandlingen eller rådgivningen kan være kortvarig eller mer langsiktig.

Vanlige årsaker til å oppsøke psykolog inkluderer:

 • Dødsfall hos familie eller venner
 • Stress og angst i hverdagen
 • Depresjon
 • Fobier
 • Samlivsproblemer
 • Avhengighet
 • Spiseforstyrrelser
 • Andre psykiske sykdommer
 • "Performance enhancement"

Dødsfall hos familie eller venner

Selv om døden er en ufravikelig del av livet, opplever de fleste det som svært tung å miste personer som har stått dem nær. Sorgreaksjonen som oppstår i etterkant kan være svært tung, men er nødvendig for å unngå vedvarende plager. Psykologen kan veilede deg gjennom ulike måter å håndtere sorgen på, slik at du kan komme deg gjennom prosessen på best mulig måte.

Stress og angst

Angst er en svært vanlig psykisk sykdom som rammer ca 20-25 % en eller flere ganger i løpet av livet. Enkelte situasjoner og faser i livet kan oppleves som stressende og kan være opphav til angst. I kortere perioder kan dette være normalt, men dersom tilstanden vedvarer, kan stress og angst påvirke både din mentale og fysiske helse på en uheldig måte. I tillegg kan angsten medføre sosial isolasjon og depresjon.

Psykologen kan hjelpe deg å finne årsaken til angsten og veilede deg i hvordan du best mulig kan bli kvitt plagene.

Depresjon

Depresjon er en vanlig mental sykdom som rammer så mange som 15-20 % en eller flere ganger i løpet av livet. Tilstanden medfører ofte følelse av hjelpeløshet, manglende energi og nedsatt stemningsleie. Selv om tilstanden er vanlig og mange ikke blir kvitt sykdommen helt av seg selv, er det fremdeles slik at de fleste med depresjon gjerne ikke oppsøker hjelp.

Psykologen kan diagnostisere og behandle depresjon. Dersom han eller hun mener at du også kan ha nytte av medisiner, vil psykologen samarbeide med en psykiater eller din allmennlege.

Fobier

Fobier er vanlige frykter som i enkelte tilfeller kan medføre alvorlige og uttalte utfordringer i hverdagen. Vanlige fobier inkluderer blant annet:

 • Agorafobi (frykt for åpne områder og store folkemengder),
 • Sosial angst (frykt for sosiale settinger som å snakke i telefonen eller treffes på restaurant)
 • Akrofobi (frykt for store høyder)
 • Dentofobi (frykt for tannlege)

Psykologen har flere behandlingsmetoder som kan hjelpe deg å bli kvitt ulike fobier, slik at de ikke lenger hemmer deg i hverdagen.

Samlivsproblemer

Forhold og relasjoner, enten det er familieforhold eller relasjoner på jobb eller med venner, er svært viktig i hverdagen. Dersom du opplever vansker i noen av disse relasjonene, kan dette gi opphav til psykisk belastning.

Mange opplever at det kan være hjelpsomt med rådgivning dersom de opplever vansker i slike sosiale relasjoner. Rådgivning ved samlivsproblemer kan gjøres som en-til-en konsultasjon eller som parsamtaler hos psykolog.

Avhengighet

Avhengighet enten det gjelder røyk, medisiner eller narkotika skyldes i mange tilfeller at man ønsker å "slippe unna" eller dempe plagene fra andre underliggende problemer.

Psykologen har spesialkompetanse i årsak og behandling av ulike former for avhengighet, og kan gi deg verktøyet for å komme ut av avhengigheten.

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi er alvorlige tilstander som krever behandling for å unngå alvorlige komplikasjoner. Som et viktig ledd i behandligen kan psykologen bidra med veiledning og terapi som blant annet kognitiv terapi.

Andre psykiske sykdommer

Andre psykiske sykdommer hvor utredning og behandling hos psykolog kan være nyttig inkluderer blant annet:

Coaching og mental forberedelse

Mange suksessfulle mennesker oppnår viktige mål blant annet gjennom først å visulisere dem. Dette er blant annet en velkjent metode innen toppidrett.

Stadig flere oppnår "performance enhancement" gjennom veiledning og hjelp av psykolog som gir dem assistanse når de skal forberede seg til viktige hendelser eller større begivenheter de skal gjennomgå.

Hvordan foregår behandling hos psykolog?

Behandling hos psykolog kan foregå som en-til-en konsultasjoner mellom deg og psykologen, som parsamtaler, som gruppeterapi eller som en kombinasjon av disse. Behandlingen kan ha fokus på samtale mellom deg og psykologen, eller den kan ha større fokus på adferd og endring av adferd. Den vanligste terapiformen er gjerne en-til-en samtaler mellom deg og psykologen.

Varigheten av behandlingen kan variere avhengig av hvilke plager du trenger hjelp med. "Enklere" problemstillinger krever kanskje bare et fåtall konsultasjoner, mens mer dyptliggende problemer i noen tilfeller kan trenge årelang terapi. Uansett hvilke situasjon du trenger assistanse ved og hvor lang behandling som kan være nødvendig, er det helt avgjørende at du selv ønsker å samarbeide med psykologen for å oppnå best mulig resultat.

Psykologisk rådgivning eller psykoterapi?

Grovt sett kan man inndele behandling hos psykolog i enten rådgivning (counseling) og psykoterapi, selv om de to behandlingene på mange måter flyter over i hverandre. Man kan si at psykologisk rådgivning på mange måter en mer overfladisk og kortvarig terapi for avgrensede problemstillinger. Ved psykologisk rådgivning tar psykologen oftest bare opp ubevisste konflikter som eventuelt har direkte relasjon til det aktuelle problemet. Psykoterapi derimot benyttes gjerne til behandling av mer dyptliggende problemer, behandlingen strekker seg da også gjerne over lengre tid. Det er også vanlig at psykologen ved psykoterapi tar opp flere og mer dyptliggende ubevisste konflikter.

Vanlige former for psykoterapi

Det finnes etter hvert en rekke ulike former eller varianter av psykoterapi. Hvilken metode psykologen benytter alene eller i kombinasjon kan variere avhengig av psykologens erfaring og kompetanse, samt av hvilke plager du søker hjelp for. Under finner du noen av de vanligste formene for psykoterapi:

 • Psykoanalyse. Ideen bak psykoanalyse er at mennesker påvirkes av ubevisste konflikter og problemstillinger. Målet til terapeuten er å hjelpe til med å bringe disse konfliktene opp til bevisstheten, hvor de kan forstås og håndteres.
 • Adferdsterapi. Adferdsterapi har hovedfokus på læring og adferd, hvor målet er å endre uhensiktsmessige adferdsmønstre. Typisk brukes adferdsterapi ved behandling av enkelte typer fobier, hvor psykologen utsetter deg for det du er redd for slik at du gradvis tolererer fobien i større grad.
 • Kognitiv terapi. Kognitiv terapi bygger på ideen om at uheldige og negative tanker kan påvirke følelser og handlingsmønster. Ved å erstatte negative og skadelige tanker med mer konstruktive tanker, vil man kunne endre følelsesmønster og handlingsmønster.
 • Humanistisk terapi. Denne behandlingsmetoden baseres på ideen om at mennesker selv er i stand til å gjøre rasjonelle valg og utvikle deres maksimale postensiale. Her er det den som behandles som er i fokus.
 • Holistisk terapi. Ved holistisk terapi vil psykologen gjerne benytte flere fremgangsmåter i behandlingen, avhengig av pasienten sine individuelle behov. Kognitiv adferdsterapi er et slikt eksempel, hvor psykologen kan benytte kognitiv terapi og adferdsterpi sammen for å endre både tanker og adferd.

Pris for behandling hos psykolog

Pris for behandling hos psykolog er avhengig av om du går til en privat psykolog eller en psykolog som har offentlig avtale.

Privat eller offentlig psykolog?

Dersom du ønsker behandling hos psykolog, kan du velge mellom å gå til en psykolog som har offentlig avtale eller en psykolog som er helprivat. I de fleste kommuner finner du begge alternativer.

En fordel med å velge en offentlig psykolog er at du får dekket deler av eller alle utgiftene til behandlingen. En ulempe kan være at du i mange tilfeller må vente lengre på oppstart av behandling. I tillegg kreves det henvisning fra lege eller psykolog for å få time hos psykolog som har offentlig avtale.

Dersom du velger psykolog uten avtale, må du betale for hele behandlingen selv. En fordel ved å velge privat psykolog er at du ofte kan få time raskere, i tillegg trenger du ikke henvisning fra lege eller psykolog for å starte opp behandlingen.

Egenandel hos psykolog 2018

 • Vanlig time (0,5-1 time): 351 kroner
 • 1,5 timer: 527 kroner
 • 2 timer: 702 kroner
 • 2,5 timer: 878 kroner
 • 3 timer: 1053 kroner
 • Gruppeterapi, minst 2 timer: 351 kroner
 • Gruppeterapi, minst 3 timer: 527 kroner
(Litteratur)
ANNONSE