ANNONSE

Familieterapi

Familieterapi er en behandling som har som hensikt å bedre relasjonene innad i familien.

Familieterapeuten har fokus på å bedre kommunikasjonen i familien, løse konkrete utfordringer og bedre forståelsen for hverandre.

Vanlige årsaker til å oppsøke familieterapi kan være endringer i familiens struktur, langvarig eller alvorlig sykdom eller konflikter.

Familieterapi
Illustrasjon: Familieterapi
Sist oppdatert: 15. Mar. 2019
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale

Sjekk priser og ventetider innen «Familieterapi»

Hva er familieterapi?
Illustrasjon: Hva er familieterapi?

Hva er familieterapi?

Familieterapi er en behandling som skal være til hjelp med å løse utfordringer som vi opplever sammen i familien og med andre nære personer. Mange som oppsøker familieterapi gjør dette som følge av at ett eller flere individer i familien har gått gjennom en vanskelig periode, som følge av psykisk eller fysisk sykdom eller som følge av endringer innad i familien.

Gode relasjoner og et trygt miljø er avgjørende for at alle i familien skal fungere godt. Man vet også at barn som vokser opp i utrygge omgivelser har høyere risiko for å utvikle psykiske plager enn barn som vokser opp i en trygg familie. Dersom du eller dere opplever vedvarende vanskeligheter innad i familien, kan det derfor være viktig å oppsøke hjelp.

Til forskjell fra individualterapi hos for eksempel psykolog, vil man ved familieterapi se på problemene til enkeltindivid i kontekst av en større enhet, nemlig familien. Tanken med familieterapi er at noen av utfordringene som enkeltindividet opplever, best kan forstås og behandles ved å se på dynamikken og adferdsmønstre i familien som helhet.

Under behandlingen får familien snakke med- og rådgivning av en familieterapeut. Familieterapeuten har ekstra kunnskap og erfaring innen vanlige problemstillinger og utfordringer som kan oppstå innad i en familie. Terapeuten vil gjerne snakke med familien som en samlet enhet, og i noen tilfeller også med ett og ett familiemedlem alene. Vanligvis foregår familieterapi over et begrenset tidsrom inntil ca 12 samtaler, men dette varierer avhengig av problemstillingene man ønsker å jobbe med.

Det er en glidende overgang mellom familieterapi og parterapi. Parterapi har derimot i større grad fokus på relasjonen i et parforhold, mens familieterapi omhandler relasjonene i hele familien.

(Tjenester / behandlinger)
Hvorfor oppsøke familieterapi?
Illustrasjon: Hvorfor oppsøke familieterapi?

Hvorfor oppsøke familieterapi?

Vi starter alle livet i en familie, enten det er med vår biologiske familie eller i en fosterfamilie. Familien påvirker alle aspekter av livene våre. Den er viktig for at vi skal lære å snakke, hvilken kultur og vaner vi tilegner oss og for at vi skal klare å ha gode relasjoner til menneskene omkring oss. Personer som vokser opp i en trygg familie med gode relasjoner har bedre psykisk helse og har også en bedre evne til å oppnå gode relasjoner til andre mennesker senere i livet. Det er derfor svært viktig å forsøke å oppnå gode relasjoner og sunne adferdsmønstre innad i familien.

Det finnes mange grunner til hvorfor man går til steget og oppsøker hjelp hos en terapeut for å ta tak i utfordringer som rammer familien. Under finner du noen vanlige årsaker:

Når man får sitt første barn

Når en familie får sitt første barn, er det ikke uvanlig å oppleve å ha ulike forventninger til seg selv og hverandre. Mange opplever at deser forskjellig på foreldrerollen i forhold til sin partner. God kommunikasjon mellom foreldrene er derfor viktig for å styrke samholdet fremfor å skape avstand og utrygghet.

Sykdom i familien

Alvorlig og langvarig sykdom kan utgjøre en belastning på alle familier. Sykdommen kan medføre endringer i adferdsmønstre som over tid kan skape utfordringer. Noen familier kan også oppleve at disse problemene blir større når sykdommen faktisk går over.

Ved psykisk sykdom hos en person i familien, kan det oppleves som utfordrende for resten av familien å vite hvordan de skal forholde seg til den som er rammet av sykdom. Familieterapeuten kan legge til rette for god kommunikasjon som kommer både den som er rammet av sykdom og resten av familien til gode.

Skilsmisse

God kommunikasjon gjennom og etter en skilsmisse kan være utfordrende. Samtidig er det viktig for alle familiemedlemmer at man kommuniserer godt og unngår adferdsmønstre som forverrer relasjonene seg i mellom.

Endret familiesammensetning

Dannelse av nye familier hvor en eller begge foreldrene har barn fra tidligere forhold, kan i noen tilfeller oppleves som utfordrende. Gjennom familieterapi vil man kunne øke forståelsen familiemedlemmene imellom, og forbedre samholdet i den nye familien.

Utfordringer i storfamilien

Enkelte familier kan opplever utfordringer som følge av svært tett relasjon mellom foreldre og besteforeldre. I slike tilfeller er det viktig med god kommunikasjon slik at man kan danne seg sunne adferdsmønstre og gode grenser.

(Tjenester / behandlinger)

Hvordan foregår familieterapi?

I de fleste tilfeller gjennomgår familien terapi med én enkelt familieterapeut, mens man i noen tilfeller benytter to eller flere terapeuter i samme seanse.

Familieterapeuten(e) har fokus på familien som enhet og legger til rette for god kommunikasjon innad i familien og styrkede relasjoner mellom de ulike familiemedlemmene.

Innledningsvis vil terapeuten for søke å kartlegge utfordringene som de ulike individene i familien opplever, samt avklare hvilke tidligere tiltak man eventuelt har forsøkt. Deretter vil terapeuten i samråd med familien sette klare målsetninger for de videre samtalene, og skissere en plan for hvordan man skal oppnå målene man setter seg

Viktige målsetninger under familieterapi inkluderer:

  • Å bedre kommunikasjonen mellom familiemedlemmene
  • Hjelpe alle å forstå og tilpasse seg til spesielle utfordringer innad i familien
  • Løse konkrete utfordringer
  • Skape bedre miljø og funksjon i familien

I motsetning til ved individualterapi, hvor behandlingen har som målsetning å hjelpe ett enkelt individ, vil man gjennom familieterapi forsøke å hjelpe familien som helhet. Dette oppnår terapeuten gjennom samtaleterapi, hvor det er viktig at alle partene blir hørt. Behandlingssesjonene foregår oftest mens hele familien er samlet, men i noen tilfeller kan det være fornuftig at terapeuten også har samtaler med én og én.

I de fleste tilfeller er familieterapi en relativt kort behandling som gjerne er over etter inntil ca. 12 sesjoner. Varigheten kan derimot variere avhengig av problemstilling.

(Tjenester / behandlinger)

Hva er en familieterapeut?

Det kreves betydelig teoretisk kunnskap og relevant erfaring for å kunne fungere som en god familieterapeut. Terapeuten skal nemlig kunne både oppdage og behandle viktige utfordringer som:

Hvilke utdanning har en familieterapeput?

De fleste familieterapeuter har grunnutdanning som psykolog, sosionom, sosialarbeider eller sykepleier. I tillegg finnes det videreutdanning innen familieterapi og parterapi.

Hvor finner du familieterapeut?

Familieterapeuter jobber i kommunen, i barne- og ungdomspsykiatrien, i privat praksis eller i den statlige tjenesten familievernet.

(Litteratur)
ANNONSE